TECHNOPARK Gliwice – Dziękujęmy za promocję projektu!

24.04.2014 Bardzo dziękujemy TECHNOPARK Gliwice za zrealizowanie akcję informacyjno-promocyjną projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” w ramach działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o. – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11

W ramach akcji informacyjno-promocyjnej:

  • Przedstawiono uczniom i studentom zarys projektu „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych”;
  • Zaprezentowano strony internetowe projektu www.biopolimer.eu www.biopolimer.com.pl www.biopolimer.pl;
  • Udostępniono zainteresowanym materiały związane z postępami projektu;
  • Dodatkowo zostały zaprezentowane materiały audiowizualne w formie wykładów z wizualizacjami procesów chemicznych w celu zainteresowania projektem uczniów szkół średnich i uczelni wyższych;
  • Przekazano jednostkom oświatowym próbki materiałów do prowadzenia eksperymentów własnych w celu lepszego zobrazowania procesów chemicznych.

 

technopark-logo