Relacje inwestorskie

switch to: 


PROSPEKT INFORMACYJNY

(CEL: PRZEKSZTAŁCENIE W PRYWATNĄ INSTYTUCJĘ NAUKOWĄ O STATUSIE SPÓŁKI AKCYJNEJ)

 

Celem dokumentu jest zaprezentowanie potencjalnym partnerom biznesowym ( udziałowcom bądź akcjonariuszom) Centrum Badawczo-Rozwojowego GLOKOR Sp. z o.o., obecnie znajdującego się w fazie transformacji i rozwoju.

Naszym zamiarem jest stworzenie prywatnego, niezależnego Instytutu Naukowego stanowiącego Centrum Badawczo-Rozwojowe działające w Europie Centralnej i Wschodniej oraz działające w ramach systemów finansowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i krajach nie wchodzących w skład UE.

Nasz filozofia oparta jest na zasadzie działania w środowisku lokalnym oraz wykorzystaniu dostępnych możliwości ( pracowników, dostępnych technologii, bogactw naturalnych oraz infrastruktury). Jednym z głównych atutów Centrum Badawczo-Rozwojowego GLOKOR Sp. z o.o. jest lokalizacja w otoczeniu Politechniki Śląskiej, kilku instytutów badawczych oraz biur projektowych, co stwarza możliwości dostępu do ekspertów o szerokiej wiedzy i doświadczeniu w różnych dziedzinach. Niewątpliwie będzie to wykorzystane w przyszłych projektach.

Jednostka badawcza o nazwie Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o. została założona w roku 1996. Od marca 2015 r do sierpnia 2016 działała pod specjalnym statusem nadanym od Ministra Gospodarki jako jednostka naukowa. W kolejnych latach planowane jest sukcesywne ubieganie się o przyznanie specjalnego statusu. Trwałe utrzymanie specjalnego statusu i poddanie się parametryzacji zapewni CBR GLOKOR jako jednostce naukowej trwały udział w rynku w tej części Europy jako prywatnej i niezależnej jednostce.

CBR GLOKOR posiada specjalistyczną infrastrukturę oraz potencjał, który pozwala świadczyć specjalistyczne usługi i prowadzić prace badawcze i wdrożeniowe o wysokim standardzie dla swoich partnerów i klientów. Przeprowadzone inwestycje pozwoliły CBR GLOKOR na stworzenie modelu współpracy mającego na celu wsparcie procesu komunikacji pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez prowadzenie wspólnych badań i ich komercjalizację.

Do współpracy zapraszane są wiodące uczelnie i jednostki naukowo-badawcze w kraju i po zagranicą oraz przedstawiciele przemysłu i funduszy. Celem tych działań jest stworzenie optymalnych warunków dla naukowców zainteresowanych rozwiązywaniem praktycznych problemów w dziedzinach takich jak: ocena nowych technologii, ochrony środowiska, elektrotechniki, chemii, energetyka odnawialna, optymalizacja procesów technologicznych i biznesowych, automatyzacja i rolnictwo. Wszystkie działania są skierowane na komercjalizację wypracowanych rozwiązań.

Wśród zagadnień będących w zakresie zainteresowań CBR GLOKOR wymienić należy: szeroko pojętą gospodarkę zasobami komunalnymi łącznie z utylizacją odpadów komunalnych, gospodarkę odpadami biodegradowalnymi jak również uciążliwymi odpadami nie ulegającymi biodegradacji oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków, a także analizę procesów wytwarzania i przetwórstwa mleka, opracowywanie i automatyzację linii produkcyjnych, redukcję energochłonności, odnawialne źródła energii, inżynierię elektryczną, wysokie technologie IT.

CBR GLOKOR posiada nowoczesne laboratoria chemiczne wyposażone w specjalistyczne urządzenia. Dostępna jest również aparatura związana automatyzacją procesów przemysłowych. Zaplecze techniczne jest uzupełnione nowoczesną infrastrukturą informatyczną i szybką sieć Ethernet 1Gb/s. CBR GLOKOR dzięki wdrożeniu projektu UDA-POIG.08.02.00-24-085/12-00 organizowanego przez Państwową Agencję rozwoju Przedsiębiorczości w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stworzyła i wyposażyła nowoczesną serwerownię o wysokich parametrach, która z całą pewnością jest w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom związanym z transmisją, obróbką i bezpiecznym magazynowaniem danych. W istniejącą infrastrukturę włączone jest Laboratorium Komputerowego Wspomagania Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM. Dodatkowo CBR GLOKOR posiada do dyspozycji nowoczesną audiowizualną salę dydaktyczno–konferencyjną.

CBR GLOKOR zatrudnia do realizowanych projektów naukowców oraz specjalistów branżowych dzięki czemu jest wstanie realizować zadania począwszy od fazy koncepcyjnej poprzez etap projektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji oraz dostarczenia wymaganych szkoleń załogi. Dodatkowo GLOKOR stara się wspierać młodych naukowców poprzez współprace i organizowanie praktyk inżynierskich oraz doktoranckich. Wsparciem technicznym dla istniejących działów B+R zajmuje się personel o wieloletnim stażu, którego umiejętności doceniają klienci spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Obsługa techniczna jest całodobowa, a dostęp do poszczególnych działów jest kontrolowany elektronicznie.

CBR GLOKOR od roku 2010 posiada certyfikat ISO Nr 12621 i ciągle dokształca swoich pracowników w zakresie obowiązujących norm i wprowadzanych utylitarnych wartości w firmie.

Działania Centrum były wielokrotnie oceniane i nagradzane. Do jednego z ważniejszych wydarzeń ostatnich lat zalicza się udział w konkursie na zagospodarowanie osadów ściekowych, gdzie zaprezentowane rozwiązanie na innowacyjną monospalarnię osadów ściekowych zajęło pierwsze miejsce, wygrywając z takimi międzynarodowymi koncernami jak Francuska VEOLIA.

Z ciekawostek warto wspomnieć, iż CBR GLOKOR angażuje się w projekty międzynarodowe i współpracuje z Bankiem Światowym.

Powyższe pokazane osiągnięcia wskazują na ogromny potencjał CBR GLOKOR i możliwości realizacji różnorodnych projektów badawczo-rozwojowych. Ta umiejętność i uniwersalna cecha Centrum pozwoliła na pozyskanie kontaktów międzynarodowych oraz na skuteczne wspólnie wypracowane metody pracy z pracownikami naukowymi z całego świata oraz innymi zespołami naukowymi i instytucjami o charakterze naukowo – badawczym.

CBR GLOKOR od wielu lat przygotowuje się i dostosowuje do standardów Europejskich instytucji finansowych i poza Europejskich.

Warto wspomnieć że ramach współpracy międzynarodowej z SG PROJECT HOLDING A.G. CBR GLOKOR od kilku lat prowadzi prace przygotowawcze, projektowe w ramach projektu: Hodowla krów rasy mieszanej Braunvieh i produkcja wyrobów mlecznych w Mongolii

Celem projektu jest stworzenie i utrzymanie hodowli unikalnego gatunku zwierząt przystosowanego do warunków klimatycznych Mongolii oraz produkcja wyrobów mlecznych.

Projekt ten w założeniach będzie prowadzony w ramach współpracy wymiany wiedzy i doświadczeń z Uczelniami Państwowymi w Mongolii. Współpraca z Uczelniami odbywać się będzie przy udziale instytucji finansowych.