Relacje inwestorskie

switch to: 

PROSPEKT INFORMACYJNY

Geneza

Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR to prywatna jednostka naukowa, działającą w sektorze B+R, zorganizowana w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. CBR GLOKOR posiada specjalny status nadany decyzją Ministra Rozwoju i Finansów o Nr 7/CBR/2017. Posiadanie statusu CBR uprawnia do prowadzenia badań oraz ułatwia wprowadzanie innowacji i komercjalizacji wyników badań w przedsiębiorstwach, a także niesie za sobą korzyści zarówno dla Centrum jak i przedsiębiorców w postaci ulg związanych z B+R. W tym zakresie CBR jest zwolnione z podatku od nieruchomości oraz ma możliwość dodatkowego odliczenia do 150% kosztów kwalifikowalnych związanych z prowadzonymi badaniami. Przedsiębiorcy korzystający z usług CBR mają prawo odliczyć 100% kosztów, obniżając w ten sposób podstawę dla podatku dochodowego.

Dzięki temu podmiot, który korzysta z ulgi B+R, poza uznaniem tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów może je ponownie odliczyć w formie kosztów kwalifikowanych, co efektywnie pozwala mu na oszczędność podatkową w wysokości 19% wartości tych wydatków. Z ulgi B+R mogą korzystać zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kapitał zakładowy CBR GLOKOR wynosi 1.650.000 PLN i został całkowicie wpłacony z nadwyżek z prowadzonej działalności.

Najważniejsze daty z historii CBR GLOKOR

 • 1996 – rozpoczęcie działalności
 • 2001 – utworzenie działu i oferowanie usług w zakresie gospodarki komunalnej
 • 2008 – pierwsza certyfikacja: ISO 9001
 • 2012, wrzesień – otwarcie laboratorium analizy chemicznej
 • 2015, marzec – uzyskanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (Decyzja nr 3/CBR/15)
 • 2016, grudzień – zamknięcie działu gospodarki komunalnej
 • 2017, sierpień – ponowne otrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (Decyzja nr 7/CBR 17)
 • 2018, sierpień – utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (Decyzja nr 7/CBR 17)

Kadry

CBR GLOKOR posiada bogate doświadczenie w budowaniu multidyscyplinarnych zespołów i prowadzeniu prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz ich komercjalizacją. Zespoły są dobierane w zależności od potrzeb i zakresu projektu. Nasza kadra jest uzupełniana i wspomagana najczęściej naukowcami z pobliskiej Politechniki Śląskiej oraz licznych instytutów naukowych w Gliwicach. Korzystamy także z ekspertów z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Ponadto CBR GLOKOR posiada doświadczoną kadrę zarządzającą i techniczną, nadzorującą funkcjonowanie spółki oraz wspomagającą prowadzone prace.

Potencjał techniczny i intelektualny

Do dyspozycji pracowników są wyposażone pokoje biurowe, sala konferencyjno-dydaktyczna, stanowisko CAD, laboratorium chemiczne, pracownia automatyzacji procesów przemysłowych w niskiej hali dołączonej do budynku oraz zaplecze warsztatowo-garażowe. Ponadto do majątku CBR GLOKOR należą wartości niematerialne i prawne, które zostały wytworzone w trakcie prac B+R: patenty i zgłoszenia patentowe, know-how oraz wzór przemysłowy. CBR GLOKOR posiada klimatyzowaną serwerownię i stałe łącze światłowodowe, które obsługują szybką sieć wewnątrz budynku i zapewniają zarządzanie projektami i archiwizację dokumentacji projektowej w oparciu o platformę Redmine.

CBR GLOKOR otrzymało dofinansowanie w ramach trzech projektów:

 • Nr RPSL.01.02.02-00-518/08-00: „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Firmie GLOKOR Sp. z o.o. w Gliwicach”,
 • Nr UDA-POIG.08.02.00-24-085/12-00: „Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp. z o.o. i jej partnerów”,
 • Nr UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00: „Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych”

w łącznej wysokości 8.200.094,00 PLN przy wartości projektów 14.109.294,60 PLN.

Komercjalizacja wyników badań

CBR GLOKOR od początku swojej działalności ukierunkowane jest na opracowywanie własnych technologii i wdrażanie produktów/usług na rynek. Do prowadzonych prac angażowana jest kadra badawcza, aby zapewnić odpowiedni poziom techniczny technologii w celu zagwarantowania efektów o wysokiej jakości. W poniższym zestawieniu przedstawiono najważniejsze skomercjalizowane wyniki prac badawczych ze wskazaniem liczby zaangażowanych pracowników B+R oraz przychodów generowanych z komercjalizacji. Oprócz wykazanych 6 projektów CBR GLOKOR zrealizowało kilkanaście drobnych projektów dla dedykowanych rozwiązań o krótkim czasie komercjalizacji i niskich seriach produktowych. Aktualnie realizowane są prace badawczo-rozwojowe nad własnymi rozwiązaniami oraz dla zleceniodawców, którzy pozyskali środki w ramach dostępnego dofinansowania.

Przykłady skomercjalizowanych badań:

Okres

Nazwa projektu/usługi/produktu

Sprzedaż/przychody/inne benefity

Kadra B+R

1996 – 2003

Płytka owadobójcza

> 2 mln szt.,  14 mln PLN

2

1997 – 2009

Woda Javel’a (opakowania: 1, 5, 20 kg)

>3.000 t, 6.5 mln PLN

1

2009 – 2011

Naprawa i regeneracja paneli LCD o przekątnej do 21”

 ok. 120 000 szt.

2.16 mln PLN

1

2004 – 2010

Opracowanie technologii oczyszczania przegrzanych płynów chłodzących – usługa recyklingu

> 120 kt, 6 mln PLN

2

2012 – 2015

Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych (POIG)

12.5 mln PLN aktywa jako amortyzacja / opracowana technologia / patent

16

1996 – 2017

Dedykowane produkty i usługi w ramach własnych prac badawczo-rozwojowych

ok. 27 mln PLN

30+

Przykłady aktualnych badań własnych:

Okres

Nazwa projektu/usługi/produktu

Sprzedaż/przychody/inne benefity

Kadra B+R

2012 badania podstawowe

od 2017 badania przemysłowe

Obecnie rozwijana jest produkcja produktów spożywczych z kiełkujących nasion. 4 rozwiązania zostały zgłoszone do ochrony patentowej, w tym zgłoszenie patentowe UE

Wysoki potencjał produktu i technologii / patent

4

Przykłady badań aktualnie prowadzonych na zlecenie w ramach projektów z dofinansowaniem:

Okres

Nazwa projektu/usługi/produktu

Sprzedaż/przychody/inne benefity

Kadra B+R

11.2017-03.2020

Opracowanie uniwersalnej platformy narzędziowej w modelu SaaS do automatyzacji i standaryzacji wytwarzania dedykowanych rozwiązań dla sektora MŚP służących optymalizacji procesów biznesowych. RPO 1.2.1.

Wartość umowy

314.000,00 PLN

5

03.2018 – 11.2018

Opracowanie modelu ramy roweru typu cargo. PARP 2.3.2

Wartość umowy

179.800,00 PLN

2

03.2018 – 08.2019

Opracowanie systemu diagnostycznego wspomagającego analizę etatyzacji w przedsiębiorstwach. PARP 2.3.2

Wartość umowy

210.000,00 PLN

3

Planowany termin:

Etap 1

05.2018 – 10.2018

Etap 2

2020, 3 miesiące

Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną. NCBR 1.1.1 – 6/2017

Wartość umowy

430.000,00 PLN

(353.310,00 PLN – 1 etap)

4

 

Propozycja dla inwestora

CBR GLOKOR poszukuje partnera inwestycyjnego, aby wykorzystać potencjał kadrowy i techniczny w celu intensyfikacji prowadzonych i przyszłych prac B+R. Prace badawcze ukierunkowane są na efektywne rozwiązywanie trudnych problemów, prowadząc do powstania nowej wiedzy i produktów, która podlegają ochronie patentowej. Wartości niematerialne i prawne stanowić będą w przyszłości zasadniczą część komercyjnej wartości firmy. Zakłada się, że część WNIP zostanie wdrożona poprzez licencjonowanie do podmiotów zewnętrznych i spółek celowych.

CBR GLOKOR oferuje realizację prac B+R w dziedzinie energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej, wykorzystaniem energii odnawialnej i odpadowej w procesach produkcyjnych, a także opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie polepszania procesów technologicznych.

CBR GLOKOR oferuje realizację prac B+R w dziedzinie rozwijania projektów opartych o technologię Blockchain.

Ponadto w portfolio Centrum znajdują się opracowane rozwiązania z innych dziedzin m.in. nowy rodzaj prozdrowotnego chleba, czy nowy system powłok antykorozyjnych.

Model biznesowy

CBR GLOKOR zakłada realizację modelu biznesowego w oparciu o trzy filary:

 1. Realizacja prac badawczych dla dużych przedsiębiorstw i/lub Funduszy Inwestycyjnych oraz doprowadzenie do podpisania długoletniego kontraktu badawczo-rozwojowego.
 2. Realizacja badań i komercjalizacja wyników w postaci sprzedaży produktów i usług.
 3. Komercyjne udostępnianie wytworzonych przez CBR GLOKOR wartości niematerialnych i prawnych zewnętrznym podmiotom.

W ostatnim przypadku zakłada się także tworzenie spółek celowych, które będą działały w oparciu o udzielone licencje na wartości niematerialne i prawne.