Podziękowania dla AIP Grupa Carbonium

10.04.2014 Bardzo dziękujemy Grupie Carbonium funkcjonującej w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości za zrealizowanie akcji informacyjno-promocyjnej projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” w ramach działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o. – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11

W ramach akcji informacyjno-promocyjnej:

  1. Przedstawiono uczniom i studentom zarys projektu „Opracowanie innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych”;
  2. Zaprezentowano strony internetowe projektu www.biopolimer.eu www.biopolimer.com.pl www.biopolimer.pl;
  3. Udostępniono zainteresowanym materiały związane z postępami projektu;
  4. Dodatkowo zostały zaprezentowane materiały audiowizualne w formie wykładów z wizualizacjami procesów chemicznych w celu zainteresowania projektem uczniów szkół średnich i uczelni wyższych;
  5. Przekazano jednostkom oświatowym próbki materiałów do prowadzenia eksperymentów własnych w celu lepszego zobrazowania procesów chemicznych.

Akcja była prowadzona wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów.artp_20120808_082541

carbonium

 

GRUPA CARBONIUM