Horizon Europe Matchmaking event Energy 19 października 2021

Otrzymaliśmy zaproszenie z Europejskiego Biura Cypru, filia w Brukseli, Biuro NCBR w Brukseli – Biznes i Nauka Polska, Słoweńskie Stowarzyszenie Biznesu i Badań Naukowych, Uniwersytetu Eötvös Loránd oraz Krajowego Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech do udziału w programie Horyzont Europe Matchmaking Event na temat energii.

To wydarzenie poświęcone kojarzeniu partnerów będzie koncentrować się na społeczności badawczej i innowacyjnej Cypru, Grecji, Polski, Słowenii i Węgier, ale jest również otwarte dla innych istotnych europejskich interesariuszy. Celem wydarzenia jest zbudowanie platformy, na której wszyscy będą mogli dzielić się swoimi pomysłami i znajdować partnerów dla przyszłych konsorcjów w zaproszeniach Horizon Europe, ze szczególnym uwzględnieniem klastra 5, w ramach tematów związanych z energią (systemy energetyczne, sieci i magazynowanie; energia odnawialna , Wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla, Wydajne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu wykorzystanie energii (w tym energooszczędne budynki)).