„Fundusz stypendialno-stażowy na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie”

12.06.2014  Firma GLOKOR i jej pracownicy biorą udział na zaproszenie pani dr inż. Renaty Włodarczyk z Politechniki Częstochowskiej w programie stypendialnym.

„Fundusz stypendialno-stażowy na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie” to projekt realizowany przez Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK Gliwice” Sp. z o.o. w partnerstwie z Politechniki Śląską. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Celem projektu jest rozwój powiązań i transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw w obszarach uznanych za szczególnie istotne z punku widzenia rozwoju województwa śląskiego dzięki realizacji stypendiów naukowych i wsparcia towarzyszącego dla doktorantów oraz staży dla pracowników sfery nauki i przedsiębiorstw.

stypendia