Odpowiedzialni

Każde przedsiębiorstwo świadomie, ale również w sposób intuicyjny, formułuje i realizuje strategie zawierające uniwersalne zasady wywodzące się z racjonalnych zachowań przedsiębiorstwa wobec otoczenia, z uwzględnieniem wszystkich cech charakterystycznych dla podmiotu gospodarczego jako organizacji inteligentnej, to jest produktywnej, innowacyjnej i elastycznej, czyli posiadającej zdolność dostosowywania się do wymagań burzliwego otoczenia.

Respektując te główne zasady, CBR GLOKOR Sp. z o.o. wyznacza ramy skutecznego działania uznając, że pozostaną one niezmienne także i w najbliższej oraz dającej się przewidzieć przyszłości. W naszej wizji działania obecne jest szersze niż tradycyjne rozumienie pojęcia zysku, ma on nie tylko oparcie na czynnikach ekonomicznych, lecz także łączy się z korzystnym oddziaływaniem na środowisko.

Nasza polityka ekologiczna polega na podejmowaniu takich działań w zakresie produkcji dóbr, czy świadczenia usług, które nie będą mieć negatywnego wpływu na środowisko naturalne bądź ograniczą ten wpływ do minimum.