Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Start

UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00

Celem projektu jest opracowanie instalacji przemysłowej do przetwarzania odpadu z przemysłu mleczarskiego przy jednoczesnym uzyskaniu biopolimeru biodegradowalnego (do zastosowania m.in. przy produkcji opakowań jednorazowych). 

Dodatkowo w skali przedsiębiorstwa projekt wpłynie na stworzenie nowych miejsc pracy, poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego innowacyjności. W skali krajowej i światowej projekt wpłynie na poprawę konkurencyjności rolnictwa i przetwórstwa związanego z produkcją mleka oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zauważyliśmy jak dużym obciążeniem dla środowiska i problemem dla Przedsiębiorców jest zagospodarowanie odpadów pochodzących z przemysłu mleczarskiego w szczególności kwaśnej serwatki. Traktując ten problem jako nowe wyzwanie dla naszego Przedsiębiorstwa rozpoczęliśmy aktywne poszukiwanie innych możliwości zastosowania powyższego odpadu. Niestety bezskutecznie.

Wszelkie zaproponowane nam rozwiązania ograniczały się jedynie do kosztowego procesu jej utylizacji bez uzyskania jakiegokolwiek dodatniego efektu. Takie rozwiązanie działając w zgodzie z naszymi podstawowymi założeniami działalności gospodarczej jest dla nas nie do zaakceptowania.

Konsekwencją tego była decyzja podjęta przez zarząd przedsiębiorstwa o powołaniu do życia zespołu złożonego z zaangażowanych osób związanych z działalnością naukowo-badawczą (szczególnie z dziedziny chemii i biotechnologii), który to aktywnie rozpoczął poszukiwanie odpowiedniego z naszymi założeniami rozwiązania powyższego problemu.

Zastosowanie przy produkcji biodegradowalnego polimeru surowca odpadowego, który jest jednocześnie surowcem odnawialnym, stwarza nowe możliwości ochrony środowiska naturalnego przy jednoczesnej utylizacji odpadów z produkcji mleczarskiej. Produkcja tworzyw syntetycznych pochłania rocznie 270 mln ton ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Niektóre biodegradowane polimery mogą być wytwarzane ze źródeł odnawialnych (ang. renewable energy) w przeciwieństwie do polimerów produkowanych w oparciu o surowce z ropy naftowej. Do takich polimerów należą tzw. „zielone polimery” (ang. green polymers), które są produktami pochodzenia roślinnego, otrzymywane w wyniku: przetworzenia cukrów roślinnych, wytworzenia przez mikroorganizmy oraz przez rośliny syntezujące polimery. Polikwas mlekowy (ang. polylactic acid), PLA i polikwas glikolowy (ang. polyglycolic acid), PGA i ich kopolimery są najprostszymi hydroksykwasami. Polimery z grupą estrową w łańcuchu głównym są podatne na atak właściwej estrazy wytworzonej przez mikroorganizmy. Ulegają także procesowi hydrolizy. Będąc bardziej hydrofilowy, PGA jest łatwiej hydrolizowany niż PLA. Poprzez zmianę udziału obu homopolimerów można osiągnąć szeroki zakres szybkości degradacji. Ponieważ krystaliczność kopolimerów jest niższa niż ich homoplimerów ulegają one zatem szybszej degradacji.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim na konferencji przedstawiono część wyników z badań nad fizykochemią serwatki. Prezentacja odbyła się na III Zjeździe Naukowym Studentów i Doktorantów przez dr Joannę Orzeł.  W ramach projektu DoktoRIS, nasza firma udostępniła próbki, które zostały wykorzystane w badaniach.