Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych

Lokalizacja

Dotyczy opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych w ramach projektu pn. „Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o.

Numer projektu:UDA-POIG.01.04.00-24-124/11-00

 • Zapytanie nr 62: wynajem laboratorium

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 • Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zleceniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
 • W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.

2. Zamawiający

GLOKOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice
NIP: 6312321993
REGON: 273171804
KRS: 00000016621
Telefon: +48 32 743 61 51
Fax: +48 32 743 61 51

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem nieruchomości pod działalność laboratorium.

Poszukujemy obiektu w który będziemy mogli przeprowadzić prace Badawczo Rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o.

Ogłoszenie kierujemy do właścicieli nieruchomości, zarządców. Poszukujemy nieruchomości na terenie miasta Gliwice z przeznaczeniem na laboratorium analiz chemicznych z możliwością prowadzenia prac badawczo rozwojowych na skalę przemysłową. Nieruchomość powinna spełniać następujące parametry:

 1. Główne pomieszczenie laboratoryjne powinno mieć wysokość nie mniejszą niż 4,5 m
 2. Wewnątrz nieruchomości lub w bezpośredniej zabudowie powinno znajdować się pomieszczenie zadaszone, w pełni ogrzewane z przyłączami i instalacjami do podawania spreżonego powietrza oraz gazów technicznych.
 3. Nieruchomość oprócz części wymienonych w pkt 1 i 2 musi zawierać pomieszczenia socjalne mogące pomieścić personel damsko – męski w ilości nie mniejszej niż 16 osób z możliwością odosobnienia i zapewnienia komfortu pracy oraz osobnymi węzłami sanitarnymi.
 4. Nieruchomość powinna być duża, żeby pomieścić oprócz w/w parametrów mniejsze pomieszczenie clean room (rodzaj pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne, itp.) lub spełnia ten warunek i jest w posiadaniu takiego pomieszczenia.
 5. Nieruchomość ze względu na specyficzny charakter prowadzonych przez Zamawiającego działań związanych z działalnością badawczą powinna być usytuowana w bezpiecznym i chronionym miejscu oraz nie może być narażona na przypadkowe wizyty osób postronnych. Wartościowe urządzenia, unikalne receptury, unikalne informacje muszą być niedostępne dla osób trzecich.
 6. Warunkiem koniecznym jest możliwość natychmiastowego wynajmu w pełni przygotowanej nieruchomości pod cele Zamawiającego lub możliwość natychmiastowego wejścia do nieruchomosci i jej adaptowania na własne potrzeby.
 7. Warunkiem koniecznym jest zagwarantowanie Zamawiającemu wynajem nieruchomości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
 8. Zamawiający wymaga, aby oferent przedstawił ofertę cenową wraz możliwością jak najszybszej wizji lokalnej przy współudziale osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za realizację projektu.

4. Warunki stawiane Wykonawcom

 1. O składanie ofert do niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 2. Wykonawca jest związany złożoną ofertą co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert do Zamawiającego.

5. Kontakt Wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktów z Wykonawcami:

 • pan Jan Juszczyński badania@glokor.eu numer kontaktowy : 722 392 875

Wszelkie zapytania wyjaśniające należy kierować do Zamawiającego najpóźniej 5 dni przed upływem terminu składania ofert.
Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania o wyjaśniające zostaną rozesłane do wszystkich zgłoszonych wykonawców, a także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego (www.glokor.eu/badania/).

6. Opis warunków przyjęcia przez zlecającego ofert oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej (na płycie CD/DVD).
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 27 Września 2012 r. do godz. 12.00.
 3. Każda oferta powinna zawierać następujące wymagane, pod rygorem wykluczenia z postępowania, załączniki:
  • oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania,
  • pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem,
 4. Dokumenty należy złożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z wyjątkiem ewentualnego pełnomocnictwa, które składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 5. Oferty należy składać w szczelnie zaklejonych, nieprzejrzystych kopertach z dopiskiem „Oferta w postępowaniu nr POIG.01.04.00-24-124/11-00”.
 6. Oferty należy składać na adres: GLOKOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice, NIP: 6312321993

7. Otwarcie ofert

Wszystkie zgłoszone oferty zostaną otwarte 27 Września 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert

Cena netto za całość zamówienia – waga 100%.

9. Przesłanki odrzucenia ofert

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • będzie zawierać rażąco niską cenę,
 • zostanie złożona po terminie składania ofert,
 • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 • będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10. Powiadomienie wykonawcy

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

11. Istotne postanowienia umowy

Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzeże sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia o 10% w stosunku do każdej zamawianej pozycji. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez wykonawcę. Wykonawca zgodzi się na zwiększenie zakresu zamówienia na warunkach cenowych przedstawionych w jego ofercie.

Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Zapraszamy do wysyłania ofert na adres email badania@glokor.eu