56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem „Chemia – tradycje i nowe wyzwania”

16-20.09.2013 W tym roku odbył się już 56. Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem zorganizowany przez Oddział Siedlecki PTChem i Instytut Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach W Zjeździe wzięło udział ponad 800 uczestników. Hasłem tegorocznego zjazdu było „Chemia – tradycja i nowe wyzwania”.
Ze strony GLOKOR Sp. z o.o., Zespół Badawczy przedstawił wyniki oraz wnioski z dotychczas przeprowadzonych badań w ramach projektu pn. „Opracowania innowacyjnej i proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych” w ramach działania 1.4. „Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego przez GLOKOR Sp. z o.o. – numer projektu POIG.01.04.00-24-124/11. Naukowcy GLOKOR Sp. monitor web page for changes z o.o. w panelu dotyczącym polimerów przedstawili wyniki i wnioski w sesji posterowej pod tematem: „Synteza poli(kwasu mlekowego) z zastosowaniem katalizatorów na bazie cyny, cynku i cyrkonu”. W sesji chemii analitycznej i środowiska, postery o temacie: „Badanie zmian zawartości ilościowych kwasu mlekowego w serwatce w procesie fermentacji mlekowej” oraz „Badanie zawartości laktozy w serwatce poprodukcyjnej”. Dodatkowo abstrakty przedstawianych wyników i wniosków zostały opublikowane drukiem w materiałach konferencyjnych oraz pokonferencyjnych: „Annals of the Polish Chemical Society 2013”.

więcej informacji na stronie: http://www.ptchem2013.uph.edu.pl/pl/