Last 5 years Project experience list

 

 

 

No

Project Brief Description

Completion Year

 

Research and Development

1.

Technology development of “Processing waste from the dairy industry for obtaining the biodegradable biopolymer PLA (Polylactic acid) – 1.4 IE OP [Innovative Economy – Operational Programme]”

Opracowanie Technologii do przetwarzania odpadu z przemysłu mleczarskiego przy jednoczesnym uzyskaniu biopolimeru biodegradowalnego (polilaktydu). Prace w ramach działania 1.4 PO IG prace związane z B+R.

October 2012 – September 2015

2.

Technology development of “Lactic Acid Production”

Opracowaniem technologii do produkcji kwasu mlekowego

2014-2015

3.

Development of technology for “Innovative sewage sludge monoincinerator plant”.

Opracowywaniem technologii monospalarnii osadów ściekowych

2013-2014

4

Conducting converter sludge processing research. Scope of work included construction of an electromagnetic mill, which has ferromagnetic movement grinding in the working chamber. It causes fragmentation of the material and a significant increase in the tested surface. Thanks to this research methods were improved.

 

Przeprowadzenie badań przetwarzania szlamów konwertorowych. Prace obejmowały budowe Młynu elektromanetycznego wymuszającego ruch ferromagnetycznych mielników w przestrzeni komory roboczej. Mielniki powodują rozdrobnienie materiału oraz znaczne zwiększenie jego powierzchni dzięki czemu polepszają metody badawcze i próby

2013

5 Conducted Research &Development work to improve the production and manufacture processes of a prefabricated bridge made from polymers and concrete.

Additionally, preparation of analysis and design studies related to improvement of further products.

Przeprowadzenie badań mających na celu udoskonalenie proces produkcji i wytwarzania wyrobów tj. gzymsów mostowych prefabrykowanych, polimerobetonowych.

Dodatkowo przeprowadzono analize i wykonano opracowanie projektowe związane z dalszym ulepszaniem produktów.

2014

6

To carry out research work on:

  •  

The generation of modern electrolyte capacitors and batteries based on ionic liquids

  •  

development of carbon cloth production technology

  •  

use of quantum computer (adiabatic) from „D-Wave” as a modern tool for analytical and statistical tasks

 

Przeprowadzenie prac badawczych dotyczących :

  •  

Wytwarzania nowoczesnych elektrolitów kondensatorów i akumulatorów na bazie cieczy jonowych.

  •  

Opracowania Technologii produkcji tkaniny węglowej.

  •  

Wykorzystania Komputera kwantowego (adiabatycznego) firmy „D-Wave” jako nowoczesnego narzędzie analityczne i statystyczne

  .

2014

7

Carrying out research work to develop production technology based on potassium formate.

 

Przeprowadzanie prac badawczych dotyczących procesu wytwarzania wyrobów na bazie mrówczanu potasu

2015

8

Developing of innovative bread technology with additives of flax oilseed

Opracowanie innowacyjnej technologii pieczywa z dodatkami zmielonego lnu oleistego

2015

9

Measurements of resistance insulation of the floor from the rest of the construction of the furnace, electrodes insulated with respect to the ceiling and cooling insulation in PE design at the premises of KGHM Glogow

Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji stropu od pozostałej konstrukcji pieca, izolacji elektrod względem stropu oraz izolacji chłodzenia względem konstrukcji PE na terenie zakładów KGHM w Głogowie

2016

10

R&D Centre GLOKOR is working on its own innovative network platform „piNet”. Currently it is being tested by the Project Management Team by analysing market, based data. At this moment the platform is realising opportunity of international cooperation

Prace rozwojowe nad platformą networkingową w chmurze o nazwie „piNet” (Platforma Innowacji w sieci). Platforma ta w fazie obecnej testowana przez zespół  zarządzania Project Management. Zespół ten wykorzystuje platformę „piNet” do analizy przeprowadzonych badań rynkowych. Platforma ta już na chwilę obecną umożliwia pracę w zespołach międzynarodowych.

 

11

Integrated PM decision support system – developed as part of R & D works.

Zintegrowany system wspomagania decyzji PM -wytworzony w ramach prac B+R.

2016

12

Research and Development works aimed at creating technical documentation of the TPD products and process.

Prace Badawczo – Rozwojowe zmierzające do stworzenia dokumentacji technicznej produktu TPD.

2017

13

Developing materials for opinions confirming implementation.

Opracowanie materiałów do opinii potwierdzających wdrożenie.

2017

14

Analytical studies on all phases of the algorithm generation cycle.

Badania Analityczne w zakresie wszystkich faz cyklu wytwarzania algorytmów.

2017

Conception/Study/Analysis

 

 

 

 

 

 

1

Development of “Concept of future land-use of sewage sludge from waste water treatment plant in Gliwice and waste water treatment plant in Smolnica” for PWiK Gliwice.

R&D Centre GLOKOR was the winner of competitions organized by PWiK Gliwice at December 12, 2014.

Opracowanie „Koncepcji przyszłego zagospodarowania osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy” dla PWiK Gliwice.

R&D Centrum GLOKOR został zwycięzcą konkursy organizowaniego PWiK Gliwice w dniu 12 Grudnia 2014

 

2014

2.

Conducted electromagnetic calculations (simulation of the electromagnetic field decomposition, losses in structural elements and temperature decomposition) for MESCO institute

Przeprowadzenie obliczeń elektromagnetycznych (symulacja rozkładu pola elektromagnetycznego, strat w elementach konstrukcyjnych oraz rozkładu temperatury) dla zakładów MESCO

 

3

Conceptual study development of water purification using algae and small floating sewage treatment plants, energy self-sufficient.

Opracowanie koncepcji technologii oczyszczania wód za pomocą alg oraz budowy małych oczyszczalni pływających, samowystarczalnych energetycznie.

2014

4

Conceptual study development of a new fuel cell in collaboration with University of Technology in Czestochowa

Opracowanie koncepcji nowego ogniwa paliwowego przy współpracy z Politechniką Częstochowskiej.

2014

5

Conceptual study development of room ozonization systems, targeted to be used in medical services and research laboratories

Opracowanie koncepcji urządzenie do ozonowania pomieszczeń – docelowe wykorzystanie w usługach medycznych i laboratoriach badawczych

2014

6

Conducted an analyzed study of the available dairy waste processing and utilization methods

Przeprowadzenie analizy dostępności technologii wykorzystania odpadu mleczarskiego serwatki , jej wykorzystania i zaagospodarowania.

2014

7

Conceptual study development of used off-gases heat after blast furnace processes, for the microsilica treatment process, which is by-product of waste gases from smelting of ferro-silicon. Additionally, the study included: energy efficiency , environmental and economic aspects improvement during ferroalloys production.

 

Opracowanie koncepcji wykorzystania ciepła odpadowych gazów po-procesowych z pieców hutniczych do oczyszczania mikrokrzemionki powstającej w gazach odlotowych z procesu wytopu żelazokrzemu oraz poprawy efektywności energetycznej, wskaźników środowiskowych i ekonomicznych produkcji żelazostopów.

2014

8

Conceptual study development of transmission networks as a part of the research & development of telecommunications infrastructure

Opracowywanie studium dotyczącego sieci teletransmisyjnych w ramach prac badawczo – rozwojowych infrastruktury telekomunikacyjnej.

2014

9

Conducted an analyzed study of the development of ferro-silicon smelting benchmarks in Poland and the Slovak Republic.

Wykonanie analizy porównawczej procesu wytopu żelazokrzemu na terenie Polski i Słowacji.

2014

10

Conceptual study development of GLOKOR ECO BUS the aim being to create light electric vehicles, and environmental protection improvement.

Przygotowanie koncepcji GLOKOR EKO BUS mający na celu utworzenie lekkich pojazdów elektrycznych oraz wzrostu ochrony środowiska

2014

11

EcoBusPass _ EcoHousePass pre-feasibility studies development.

Opracowywanie studium przedwykonawczego „EcoBusPass _ EcoHousePass

2015

12

Conceptual study development of Braunvieh / Mongolian cow breed and production of dairy products in Mongolia

Opracowanie koncepcji „Hodowli krów rasy Braunvieh rasy mieszanej i produkcji mlecznych produktów w Mongolii.

2015

13

Conceptual study development of photovoltaic farm

 

Opracowania koncepcji: Budowy farmy fotowoltaicznej.

2015

14

Analysis and development of ground resistance measurement data

 

Analiza i opracowanie danych z pomiarów rezystancji uziemienia.

2015

15

Conceptual study development of industrial implementation of FL83 degreaser product“

 

Opracowanie koncepcji i wdrożenia do produkcji odtłuszczacza przemysłowego FL83

2015

16

Analysis and development of test data from research of paint for medium voltage switchgear against the construction explosion

 

Opracowanie analizy bazującej na danych zprzeprowadzonych badań farby do rozdzielnic średniego napięcia o budowie przeciwwybuchowej

2015

17

Development and research work connected with building energy savings efficiency increasing

 

Przygotowanie studium dotyczącego podnoszenia jakości energetycznej budynków

2015

18

Electric furnace control measurements concept development related to the monitoring of changes in the level of tension in the furnace housing and control of the installation ground.

 

Opracowanie koncepcji pomiarów kontrolnych pieca elektrycznego związanych z nadzorowaniem zmian poziomu napięć na obudowie pieca i kontrolą pracy instalacji uziemienia.

2015

19

. Auxiliary works in the analysis of statistical data structures from direct MLM network selling

 

Analizy danych statystycznych struktury sprzedaży bezpośredniej w ramach sieci MLM

2016

20

Analysis of optimization opportunities in MLM networks using crypto technology for verification

 

Analiza możliwości optymalizacji w sieciach MLM przy zastosowaniu kryptotechnologii do ich weryfikacji”

2016

21

Analysis of the possibilities of transactions optimization in MLM networks using modern models of peer-to-peer

Analiza możliwości optymalizacji transakcji w sieciach MLM przy zastosowaniu nowoczesnych modeli komunikacji peer-to-peer

2016

22

Concept development for de-dusting installation of two WR5 boilers for MPEC Nowy Sącz.

Opracowanie koncepcji instalacji odpylania dwóch kotłów WR5 w MPEC Nowy Sącz.

2016

23

Analysis of the potential application of Blockchain technology in the MLM network.

Analiza potencjału zastosowania technologii Blockchain w sieci MLM.

2016

24

Analysis and consultation on intellectual property rights.

Analizy i konsultacje w zakresie własności praw intelektualnych.

2017

25

Opinion on innovation for a new type of vehicle body based on the sliding counterbalance of the towing vehicle.

Opinia na temat innowacyjności dla nowego typu zabudowy samochodowej bazującej na przesuwnym przeciwciężarze pojazdu holowniczego.

2017

     
     
     
     
     
Business Consulting

 

 

 

 

 

 

1

Development of a bilingual external project report. This will improve human resources and preparation for future development work on their own behalf or for third parties.

Opracowanie raportu dwujęzycznego projektu zewnętrznego. Umozliwiajacego doskonalenie zasobów ludzkich własnych i lepsze przygotowanie do przyszłych prac rozwojowych własnych jak i na zlecenie stron trzecich

2012

2

The Center conducted research – development in the framework of the project entitled .: „Improving the competitiveness and innovation of cooperative relationships FOOD4GOOD Food for Health”. This project implemented “Operational Programme Innovative Economy” for the years 2007 – 2013 concerns Measure 5.1 „Supporting the development of cooperative relations on a supra-regional importance” within the Priority Axis 5: „Diffusion of innovation”. The aim of the project was to initiate and intensify cooperation between companies operating in the food industry. By acting together, the company centered around a cluster, enabling it to complete effectively in the global marketplace through joint product policy, marketing and selling

Udział w ramach projektu.:„Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego Żywności dla zdrowia FOOD4GOOD”. Projekt realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 dotyczy Działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnych”, w obrębie Osi priorytetowej 5: „Dyfuzja innowacji”. Celem projektu jest zainicjowanie i intensyfikacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży spożywczej. Dzięki wspólnemu działaniu firmy skupione wokół klastra mogą skutecznie konkurować na globalnym rynku poprzez realizację wspólnej polityki produktowej, marketingowej i handlowej.

2013

3

Report preparation of building a computing cluster based on the system „FPGA

Opracowanie opini w ramach projektu: budowa klastra obliczeniowego opartego o układ ” FPGA

2014

4

The Centre undertook to work within their departments to initiate the participation of youth and planned together with international partners a funding applications for projects concerning the social pro-activation of young people in order to prevent their migration to more developed parts of Europe.

Centrum podjęło się prac w ramach swoich działów na rzecz aktywizacji młodych ludzi i planuje wraz z partnerami zagranicznymi aplikować o środki na realizację projektów pro społecznych aktywizujących młodych ludzi i w ten sposób zapobiegać ich migracji do lepiej rozwiniętej części Europy.

2014

5

Opinion preparation of innovation on the possibility of using different kinds of plastic in different environmental conditions

Przygotowanie opini o innowacyjności na temat możliwości stosowania różnych tworzyw sztucznych w różnych warunkach środowiskowych.

2014

6

Preparation of an integrated Project Management decision support system

Przygotowanie zintegrowanego systemu wspomagania decyzji Kierowników Projektów( PM)

2014

7

Preparation of opinion regarding innovative highly- specialised Technology, specifically low-invasive medical treatment procedures of glaucoma and retinal diseases

Sporządzenie opini dotyczącej” Innowacyjnej Wysokospecjalistycznej Technologii  Niskoinwazyjnej Procedury Medycznej Leczenia Jaskry i Schorzeń Siatkówki”.

2015

8

Opinion preparation in relation to the Innovation system „Go safely-SIB

Opinia o innowacyjność dla systemu ”Idź bezpiecznie – SIB

2015

9

Documentation preparation for the Control System Factory Production of the finished product such as: polymer concrete bridge POLIAN, Control and testing of the current finished product according to
AT T / 2012-02-2834 / 1. Supplementary tests of the finished product according to AT T / 2012-02-2834 / 1.Opracowanie dokumentacji Systemu zakładowej kontroli produkcji gotowego wyrobu: Gzyms Mostowy Polimerobetonowy POLIAN. Kontrola i badania bieżącego gotowego wyrobu wg AT T/2012-02-2834/1. Badania uzupełniające gotowego wyrobu wg. AT T/2012-02-2834/1.

 

10

License fees for innovative technology of functional food production from germinated grains.

Opłaty licencyjne z tytułu Innowacyjnej technologii produkcji żywności funkcjonalnej ze skiełkowanego ziarna.

2017

11

License fees for the development and implementation of the company development strategy business models and business processes based on the principles of ” Technology Dynamics ” (Technodynamics).

Opłaty licencyjne z tytułu Opracowania i wdrożenia modeli strategii rozwoju firmy i procesów biznesowych w oparciu o zasady „Dynamiki Technologii” (Technodynamika).

2017

12

License fees for the use of Simulation of the economic activity of a social cooperative based on a flow model.

Opłaty licencyjne z tytułu stosowania Symulacji działalności ekonomicznej spółdzielni socjalnej na podstawie modelu przepływowego.

2017

13

Development works related to the analysis of research concepts being the subject of analysis in terms of creating a new start-ups project.

Prace rozwojowe związane z analizowaniem koncepcji badawczych będących przedmiotem analizy pod kątem tworzenia nowych przedsięwzięć w formie start-up.

2017

14

Research and Development works related to the preparation of entrepreneur to create research agendas, documentation, project plan in the early stage of application for co-financing.

Prace Badawczo – Rozwojowe związane z przygotowywaniem przedsiębiorcy do stworzenia agend badawczych, dokumentacji, planu projektowego we wczesnej fazie aplikacji po dofinansowanie.

2017

15

Simulations, calculations of the possibility of extending the vehicle rental service by using the direct sales structure within the MLM network.

Symulacje, obliczenia w zakresie możliwości rozszerzenia usługi najmu pojazdów poprzez wykorzystanie struktury sprzedaży bezpośredniej w ramach sieci MLM.

2017